REGULAMIN SIX AKADEMII FUTBOLU
§ 1. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wymienionym poniżej terminom nadaje się następujące znaczenie:
1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin SIX Akademii Futbolu
2. Zajęcia – oznacza zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej pod nazwą SIX Akademia Futbolu,
odbywające się w Nowym Tomyślu.
3. Zawody sportowe – oznaczają mecze piłki nożnej rozgrywane w ramach rozgrywek organizowanych
przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej z udziałem drużyny występującej pod nazwą „SIX Akademia
Futbolu” z siedzibą w Nowym Tomyślu.
4. Organizator – oznacza FUNDACJA SIX AKADEMIA FUTBOLU, siedziba : Alabastrowa 107
Baranowo, 62-081 Przeźmierowo wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000918706
NIP:7812024477 REGON:389796055
5. Opiekun – wyznaczona przez Organizatora osoba sprawującą bezpośrednią opiekę i nadzór nad
Uczestnikami w trakcie trwania Zajęć oraz zawodów sportowych.
6. Uczestnik – oznacza osobę uczestniczącą w Zajęciach oraz zawodach.
7. Rodzic lub Opiekun prawny – osoba/osoby powołane z mocy ustawy lub postanowienia sądu do
reprezentowania Uczestnika oraz ochrony Jego interesów osobistych i majątkowych.
8. Karta Informacyjna Uczestnika SIX Akademia Futbolu – dokument wypełniany przez Rodzica i
Opiekuna, zawierający szereg informacji faktycznych na temat Uczestnika.
9. Umowa uczestnictwa w zajęciach sportowych SIX Akademii Futbolu – umowa cywilnoprawna
zawierana pomiędzy Rodzicem/Opiekunem prawnym a Organizatorem w celu zapewnienia
prawidłowej organizacji i przebiegu Zajęć.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Zajęciach oraz zawodach sportowych
1. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Zajęciach oraz zawodach sportowych może dokonać jedynie jego
Rodzic lub Opiekun prawny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach oraz zawodach sportowych jest uiszczenie opłat wskazanych w
Umowie uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz dostarczenie Organizatorowi podpisanych przez
Rodzica lub Opiekuna i wypełnionych zgodnie z prawdą i stanem faktycznym podanych poniżej
dokumentów (stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu):
a) Karty Informacyjnej Uczestnika SIX Akademia Futbolu;
b) Oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika zajęć sportowych SIX Akademia
Futbolu w związku ze stanem epidemii COVID-19;
c) Umowy uczestnictwa w zajęciach sportowych SIX Akademii Futbolu
d) niniejszego Regulaminu SIX Akademii Futbolu.
§ 3. Obowiązki Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się do organizacji oraz przeprowadzenia i realizacji programu Zajęć z należytą
starannością, pod względem techniczno-logistycznym oraz merytoryczno-programowym.
2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy chyba, że niewykonanie
lub nienależyte wykonanie spowodowane są wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, Rodzica lub Opiekuna prawnego;
b) okolicznościami niezależnymi od Organizatora.
3. Organizator podczas Zajęć oraz zawodów zapewnia profesjonalną kadrę trenerska z uprawnieniami
konieczną do sprawnego przeprowadzenia i realizacji programu Zajęć.
4. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę trenerską z wymaganymi przez polskie prawo
uprawnieniami.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od momentu rozpoczęcia Zajęć
z udziałem Uczestnika do momentu ich zakończenia.
6. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu Zajęć wynikłe z przyczyn niezależnych m.in:
warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji.
7. W przypadku konieczności odwołania Zajęć z przyczyn innych niż wskazane w ust. 6 powyżej,
Organizator wyznaczy nowy termin przeprowadzenia Zajęć, które zostały odwołane.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, utratę lub uszkodzenie przedmiotów
materialnych Uczestnika m.in.: pieniędzy, przedmiotów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz
rzeczy osobistych.
§ 4. Uprawnienia i obowiązki Uczestnika
1. Każdy Uczestnik Zajęć oraz zawodów zobowiązany jest do:
a) przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji, porządku,
bezpieczeństwa i udziału w Zajęciach i zawodach,
b) wypełniania poleceń Opiekuna,
c) udziału w Zajęciach oraz zawodach zgodnie z programem,
d) udziału w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w
ramach drużyny występującej pod nazwą „SIX Akademia Futbolu” z siedzibą w Nowym Tomyślu, w
tym uczestnictwa w meczach domowych oraz w meczach wyjazdowych ww. drużyny,
e) niezwłocznego zgłaszania Opiekunowi problemów zdrowotnych lub złego samopoczucia,
f) wzajemnego poszanowania oraz bycia miłym i pomocnym dla innych Uczestników oraz
Opiekunów, oraz pozostałego personelu Organizatora i pracowników ośrodka, na którego terenie
organizowane są Zajęcia lub zawody,
g) zabrania ze sobą na Zajęcia lub zawody przedmiotów niezbędnych do uczestnictwa w Zajęciach,
wskazanych przez Organizatora, w tym: strój i obuwie piłkarskie oraz stale zażywane przez Uczestnika
Zajęć lekarstwa.
2. Uczestnikowi zabrania się:
a) zaśmiecania oraz niszczenia sprzętu, wyposażenia oraz obiektów znajdujących się na terenie
ośrodka, w którym odbywają się Zajęcia lub zawody oraz poza nim,
b) samowolnego wynoszenia sprzętu oraz wyposażenia ośrodka,
c) samowolnego oddalania się od grupy, z miejsca Zajęć lub zawodów,
d) palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających (jak
również posiadanie wyżej wymienionych środków i substancji),
e) używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej,
f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi ku temu miejscami,
g) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
h) inicjowania bądź uczestnictwa w działaniach mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz
życia i zdrowia pozostałych osób uczestniczących w Zajęciach lub zawodach bądź znajdujących się na
terenie ośrodka,
i) posiadania oraz używania przedmiotów lub substancji niebezpiecznych mogących zagrozić
pozostałym osobom uczestniczącym w Zajęciach lub zawodach,
3. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika, polegające na niestosowaniu się do postanowień niniejszego
Regulaminu, stanowić będą podstawę do zastosowania następujących środków dyscyplinujących:
a) upomnienia Uczestnika,
b) nagany,
c) powiadomienia Rodzica lub Opiekuna prawnego Uczestnika o jego zachowaniu,
d) powiadomienia Rodzica lub Opiekuna prawnego Uczestnika o jego zachowaniu i wydaleniu go z
Zajęć.
4. W sytuacji opisanej w ust. 3 lit. d powyżej, Rodzic lub Opiekun prawny zobowiązany jest do
bezzwłocznego odbioru Uczestnika z Zajęć, na swój własny koszt. W przypadku zastosowania kary, o
której mowa w ust. 3 lit. d powyżej, Rodzicowi i Opiekunowi Prawnemu nie przysługuje prawo do
żądania zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres Zajęć.
§ 5. Obowiązki Rodzica /Opiekuna prawnego
1. Rodzic lub Opiekun prawny zobowiązany jest do:
a) poinformowania Uczestnika o treści Regulaminu z wyjaśnieniem zawartych w nim postanowień,
b) terminowego dokonania wszelkich płatności, o których mowa w zawartej Umowie uczestnictwa w
zajęciach sportowych SIX Akademii Futbolu,
c) przeprowadzenia przed rozpoczęciem Zajęć oraz zawodów obowiązkowych badań lekarskich
Uczestnika.
2. W przypadku zatajenia przez Rodzica lub Opiekuna prawnego dysfunkcji Uczestnika, jego problemów
zdrowotnych lub psychicznych, w tym wszelkich dysfunkcji żywieniowych, które uniemożliwiają lub
istotnie utrudniają uczestnictwo w Zajęciach lub zawodach, Rodzic lub Opiekun prawny zobowiązany
będzie do bezzwłocznego odbioru Uczestnika z terenu Zajęć, na swój własny koszt.
3. Rodzic lub Opiekun prawny zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić Uczestnikowi dojazd na
Zajęcia oraz zawody sportowe oraz powrót z nich. Nieodebranie Uczestnika po zakończeniu Zajęć lub
zawodów sportowych o wyznaczonej przez Organizatora godzinie może skutkować wezwaniem
odpowiednich służb i obciążeniem Rodzica lub Opiekuna prawnego kosztami opieki nad
Uczestnikiem.
4. Jeżeli Uczestnik nie będzie odbierany przez Rodzica lub Opiekuna prawnego osobiście – Rodzic lub
Opiekun prawny zobowiązany jest poinformować pisemnie Opiekuna o osobie uprawnionej do
odbioru Uczestnika. Informacja musi być podpisana własnoręcznie, podpisem czytelnym przez
Rodzica lub Opiekuna prawnego. W przypadku braku pisemnej informacji, o której mowa powyżej
Uczestnik nie będzie mógł być odebrany i pozostanie pod opieką Opiekuna do czasu pojawienia się
Rodzica, Opiekuna prawnego lub odpowiednich służb
5. Rodzic lub Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez
Uczestnika podczas całego trwania Zajęć lub zawodów sportowych, w tym szkody wyrządzone
osobom trzecim
§ 6. Ochrona danych osobowych i prawa do wizerunku
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich Rodziców/Opiekunów prawnych jest
FUNDACJA SIX AKADEMIA FUTBOLU, siedziba : Alabastrowa 107 Baranowo, 62-081
Przeźmierowo wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000918706 NIP:7812024477
REGON:389796055 Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wglądu do treści
podanych przez nich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub usuwania
2. Rodzic lub Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
oraz swoich własnych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, poprzez podpisanie
niniejszego Regulaminu.
3. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na fotografowanie oraz filmowanie Uczestnika w trakcie
trwania Zajęć lub zawodów sportowych oraz na nieodpłatne wykorzystywanie, rozpowszechnianie,
zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu i udostępnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na
zdjęciach lub materiałach wideo w celach marketingowych, pod warunkiem, że został on utrwalony w
związku z Zajęciami lub zawodami lub ich tematyką. Organizator zastrzega sobie prawo do
wykorzystywania rzeczonego wizerunku w ramach prowadzonej przez niego działalności, a w
szczególności w materiałach promocyjnych na łamach stron internetowych, portali społecznościowych,
serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem. W przypadku braku zgody Rodzic/Opiekun
prawny zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem Zajęć.
Jednocześnie cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wystosowanie
pisemnego oświadczenia skierowanego do Organizatora. Za moment uznania cofnięcia zgody rozumie
się pisemną odpowiedź Organizatora na otrzymane oświadczenie.
4. Polityka ochrony danych osobowych prowadzona jest w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej zwane „RODO”, a
także w oparciu o przepisy ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018
r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.), dalej jako „kodeks cywilny”.
5. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie danych osobowych jest Błażej Telichowski Kontakt
możliwy jest za pośrednictwem korespondencji elektronicznej pod adresem
b.telichowski@akademiasix.pl.
6. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) organizacji Zajęć (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO),
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora tj. marketingu bezpośredniego w zakresie
usług polegających na organizacji Zajęć oraz personalizowania w tym zakresie oferty marketingowej
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
c) rozliczeń finansowych związanych z organizacją Zajęć (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
d) weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz Rodzica lub Opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
e) ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń (art. 118 i nast. kodeksu cywilnego).
7. Wskazuje się, iż następujące dane osobowe Uczestników oraz Rodziców lub Opiekunów prawnych
będą przechowywane i przetwarzane: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail,
numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu
również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od
kraju wyjazdu lub oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia,
obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania
oraz ważności dokumentu. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację
urządzenia z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych Organizatora, takie jak adres IP i
identyfikator MAC.
8. Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów
prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług
hotelowych, dostawcom usług dodatkowych, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Organizatora
na podstawie zawartych umów.
9. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane jeżeli:
a) dotyczą realizacji Zajęć – nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania wyjazdu, wykonania
obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z
umowy (tj. co do zasady do 10 lat od dnia zakończenia wyjazdu),
b) zostały zebrane w celu innym niż realizacja Zajęć – do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie
w tym celu
10. Rodzic lub Opiekun prawny Uczestnika w zakresie ochrony danych osobowych posiada prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) sprostowania (art. 16 RODO),
c) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
d) usunięcia danych (art. 17 RODO),
e) ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
f) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO); W przypadku
sprzeciwu złożonego przed realizacją Zajęć lub w trakcie ich realizacji, złożenie będzie wiązało się z
brakiem możliwości realizacji części lub wszystkich usług;
g) cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na
podstawie udzielonej zgody;
h) złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie chwilą udostępnienia go Rodzicom lub
Opiekunom prawnym.
2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne,
postanowienie takie zostanie usunięte, o czym strony zainteresowane zostaną niezwłocznie
poinformowane i pozostanie bez wpływu na pozostałe postanowienia.
3. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu, rozumiem i akceptuję jego treść:
Miejscowość ……………………………………data …………………………………….
Imię i nazwisko: Uczestnika zajęć…………………………………………………………………
Podpis Rodziców/Opiekunów Prawnych…………………………………………………